Tag: הלכות תפילת הדרך

הלכות תפילת הדרך – קיצור שולחן ערוך (מקור חיים)

כביש,צומת דרכים,כיכר

קיצור שולחן ערוך הרב חיים דוד הלוי פרק נג – תפילת הדרך והלכות נסיעה א. המתפלל על מה שעבר, כגון שנכנס לעיר ושמע קול צווחה בעיר, ואמר יהי רצון שלא יהא קול זה בתוך ביתי, או שהיתה אשתו מעוברת, ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפלת שווא. אלא יתפלל אדם על העתיד לבוא ויתן הודאה …

המשיכו בקריאה »