Category: הלכות ומנהגים

הלכות תפילת הדרך

הלכות תפילת הדרך – ערוך השולחן

דרך,כביש,שמש

הלכות תפילת הדרך – ערוך השולחן סימן ט'. כל היוצא לדרך מתפלל תפילת הדרך. וכך היא נוסחתה: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו, שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותסמכנו לשלום, ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך, ותשלח ברכה במעשה ידינו. ותתננו לחן ולחסד ולרחמים, בעיניך ובעיני כל רואי. ברוך אתה ה', שומע תפילה. וברי"ף הגירסא אחר: "ותסמכנו לשלום, …

המשיכו בקריאה »

הלכות תפילת הדרך – קיצור שולחן ערוך (מקור חיים)

כביש,צומת דרכים,כיכר

קיצור שולחן ערוך הרב חיים דוד הלוי פרק נג – תפילת הדרך והלכות נסיעה א. המתפלל על מה שעבר, כגון שנכנס לעיר ושמע קול צווחה בעיר, ואמר יהי רצון שלא יהא קול זה בתוך ביתי, או שהיתה אשתו מעוברת, ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפלת שווא. אלא יתפלל אדם על העתיד לבוא ויתן הודאה …

המשיכו בקריאה »

הלכות תפילת הדרך – קיצור שולחן ערוך

קיצור שולחן ערוך,הרב גאנצפריד

הלכות תפילת הדרך – קיצור שולחן ערוך  קיצור שולחן ערוך רבי שלמה גאנצפריד סימן סח – דין תפילת הדרך ושאר דברים שצריכין להזהר בדרך א. היוצא לדרך בין מביתו בין ממקום שהיה לן בדרך, וכן בחזרתו לביתו, לאחר שיצא מעיבורה של העיר, דהיינו שבעים אמה ושני שלישי אמה לאחר שכלו כל הבתים, מתפלל תפלת הדרך, יהי רצון …

המשיכו בקריאה »

הלכות תפילת הדרך – בן איש חי

בן איש חי,הלכות

הלכות תפילת הדרך – בן איש חי בן איש חי הלכות (שנה ראשונה) רבי יוסף חיים מבגדד פרשת עקב יט. יזהר האדם בתפלת הדרך, וראוי שיסמכנה לאיזה ברכה, כגון שיאכל או ישתה, ויברך ברכה אחרונה, ויסמוך תפלת הדרך אליה, או יסמוך אותה לברכת אשר יצר, אם נזדמן לו זה, ואם אפשר לאומרה בעמידה, הנה מה טוב, ואם …

המשיכו בקריאה »